Weboo hekaýasy

1986-njy ýylda

Jinlong şifer zawody, Jiangxi welaýatynyň Jiujiang şäheriniň Hengtang şäherinde guruldy.Tebigy gök daşa bolan duýgulary bilen jenap Hu Taosen öz işine başlady.Heng tang gök daşynyň gowy hiliniň diňe gurluşyk materiallary üçin däl, eýsem ýokary derejeli howuz stolunyň şiferinde hem ulanylyp bilinjekdigini bilýärdi.Bolmaly ýeri.Şeýlelik bilen, ýaşuly nesilleriň köp ýyllap gözleglerinden soň, Hengtang gök daş howuz stoly şifer ahyrsoňy halkara sahnasyna çykdy.

1993-nji ýylda

Hengkang markasy döredildi.30 ýyldan gowrak tehniki ýagyşdan soň, Gök daş gazyp almakdan, material saýlamakdan, kesmekden, burawlamakdan, üwemekden we tekizlemekden dünýä derejesine çykdy.Jiangxi welaýatynyň Jiujiang welaýatynyň Hengtang şäherindäki tebigy gök daş plitalardan her bir ýokary derejeli howuz stoly gök daş plitalardan alyndy we 20-den gowrak amal arkaly seresaplylyk bilen ýuwuldy.Ajaýyp hil gowy abraý gazandy.Indi, Hengkang bilýard şifer halkara derejesinde meşhur bilýard stollarynda giňden ulanyldy.Hengkanglylar her bir şiferde jan bermek we her howuz stoluna täze durmuş bermek üçin öz ussatlyklaryndan peýdalanýarlar.

2001-nji ýylda

WEBOO Industrial döredildi.Kompaniýa bilýard stollarynyň we bilýard esbaplarynyň önümçilik meýdanyna girip başlady.Dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, gurnama we gaplamakdan başlap, her ädim Weboo halkynyň derine siňýär we Amerikan maşgalasyndan howuz stoly, snooker stoly, dokuz toply basseýn stoly we çalşyk tagtasy ulanylýar. tablisa.WEBOO markasy, bilýard muşdaklary tarapyndan bütin dünýäde tanalýar we söýülýär.Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satyldy.