16-njy Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2022

Jiujiang Weboo Billiards Co., Ltd. 1986-njy ýylda esaslandyryldy. Zawodymyz Jiujiang şäheriniň Hengtang etrabynyň Senagat parkynda ýerleşýär.Biz 30 ýyldan gowrak wagt bäri bilýard pudagynda bolduk we bilýard stollarynda we armaturlarynda ýetişen önümçilik mehanizmini ösdürdik.

Bilyard tablisalarynda ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýa hökmünde biz innowasiýa üns berýäris.Içerden we daşary ýurtlardan ösen awtomatiki enjamlary getirmek we bu pudagyň iň ýokary tehnologiýalaryny özüne çekmek, bilýard önümlerimiziň hemmesi ajaýyp hilli.

Kompaniýa döredilen gününden bäri elmydama “Hil bilen diri gal, innowasiýa arkaly ös” ideýasyna eýerýäris.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyzyň köp ýurtda ammar ofisleri bar.Özümizi iň ýokary hilli we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen işewür gatnaşyk gurmaga bagyşlaýarys.

Geljekde Weboo “uzak möhletleýin ylalaşyk, ilki müşderi” hyzmat ýörelgesine eýermegini dowam etdirer.Her bir kynçylykdan çykyp, has gowy geljegi dörederis.Has kanagatlanarly bilýard önümlerine we bilýard ösüşine has köp goşant goşmaga borçlanýarys.

“Weboo Billiards & Hengkang Slate” resmi taýdan Zhangang Mu we Çiu Pao mou gol çekdi - öňe gidiň we hiç wagt durmaň.

16-njy Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2022-nji ýylyň 10-njy awgustyndan 12-nji awgustyna çenli üstünlikli geçiriler. Weboo bilýard göwher seriýasy "Altyn göwher" we "Kümüş göwher" sergide peýda boldy.

habarlar1

“Weboo Diamond” seriýasy “Altyn göwher” we “Kümüş göwher” howuz stollary, Weboo Industry-nyň Hytaýyň gara sekiz howuz stoluna girmeginiň ussatlygydyr.Özboluşly aýak dizaýny we gaty materiallar, “Weboo Industrial” -iň içerki müşderilere gaýtaryp bermekde doly yhlasydyr.
11-nji awgustda sagat 10: 58-de Weboo şol ýerde iki metbugat sekretary bilen gol çekmek dabarasyny geçirdi.Olar Fujian top şasy Qiu Paomou we Hytaýyň milli zenan dokuz toply milli ýygyndysynyň işjeň agzasy Çan Muýan.

habarlar2
habarlar3
habarlar4
habarlar5
habarlar6

Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr