13-nji Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2019

1986-njy ýylda Jiangxi welaýatynyň Jiujiang şäheriniň Hengtang şäherinde Jinlong şifer zawody guruldy, tebigy gök daşa bolan duýgusy bilen jenap Hu Tao sen öz işine başlady.Heng tang gök daşyň gowy hiliniň diňe gurluşyk materiallary üçin däl, eýsem ýokary derejeli howuz stolunyň şiferleri üçin hem ulanylyp bilinjekdigini bilýärdi.Şeýlelik bilen, ýaşuly nesilleriň köp ýyllap gözleglerinden soň, Hengtang gök daş howuz stoly şifer ahyrsoňy halkara sahnasyna çykdy.

1993-nji ýylda Hengkang markasy döredildi.30 ýyldan gowrak tehniki ýagyşdan soň, Gök daş gazyp almakdan, material saýlamakdan, kesmekden, burawlamakdan, üwemekden we tekizlemekden dünýä derejesine çykdy.Jiangxi welaýatynyň Jiujiang welaýatynyň Hengtang şäherindäki tebigy gök daş plitalardan her bir ýokary derejeli howuz stoly gök daş plitalardan alyndy we 20-den gowrak amal arkaly seresaplylyk bilen ýuwuldy.Ajaýyp hil gowy abraý gazandy.Indi, Hengkang bilýard şifer halkara derejesinde meşhur bilýard stollarynda giňden ulanyldy.Hengkanglylar her bir şiferde jan bermek we her howuz stoluna täze durmuş bermek üçin öz ussatlyklaryndan peýdalanýarlar.

2001-nji ýylda WEBOO Industrial döredildi.Kompaniýa bilýard stollarynyň we bilýard esbaplarynyň önümçilik meýdanyna girip başlady.Dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, gurnama we gaplamakdan başlap, her ädim Weboo halkynyň derine siňýär we Amerikan maşgalasyndan howuz stoly, snooker stoly, dokuz toply howuz stoly we çalşyk tagtasy ulanylýar. tablisa.WEBOO markasy, bilýard muşdaklary tarapyndan bütin dünýäde tanalýar we söýülýär.Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satyldy.

Bu GBE sergisi, diňe bir sargytlar bilen çäklenmän, eýsem müşderileriň bizdäki ynamyny hem köp gazandyk we köp hereket etdik!Hususan-da, täze stoluň açylyşy bütin dünýädäki müşderiler tarapyndan biragyzdan öwüldi.Sergide köp müşderi synanyşyp, moda görnüşi, ajaýyp jikme-jiklikleri we birinji derejeli oýun duýgusy adamlara oýna has tebigy birleşmäge we durmuşyň rahatlygyny dadyp görmäge kömek edip bilmedi.

habarlar1
habarlar2
habarlar3
habarlar4
habarlar5
habarlar6
habarlar7
habarlar8
habarlar9
habarlar10

Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr