12-nji Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2018

1986-njy ýylda Jiangxi welaýatynyň Jiujiang şäheriniň Hengtang şäherinde Jinlong şifer zawody guruldy, tebigy gök daşa bolan duýgusy bilen jenap Hu Tao sen öz işine başlady.Heng tang gök daşyň gowy hiliniň diňe gurluşyk materiallary üçin däl, eýsem ýokary derejeli howuz stolunyň şiferleri üçin hem ulanylyp bilinjekdigini bilýärdi.Şeýlelik bilen, ýaşuly nesilleriň köp ýyllap gözleglerinden soň, Hengtang gök daş howuz stoly şifer ahyrsoňy halkara sahnasyna çykdy.

1993-nji ýylda Hengkang markasy döredildi.30 ýyldan gowrak tehniki ýagyşdan soň, gök daş gazyp almak, material saýlamak, kesmek, burawlamak, üwemek we tekizlemek dünýä derejesine ýetdi.Jiangxi welaýatynyň Jiujiang welaýatynyň Hengtang şäherindäki tebigy gök şiferden her bir ýokary derejeli bilýard stoly gök şifer alynýar we 20-den gowrak amal arkaly seresaplylyk bilen ýuwulýar.Ajaýyp hil gowy abraý gazandy.Indi Hengkang bilýard tagtalary halkara meşhur bilýard stollarynda giňden ulanyldy.Hengkang halky her bir şiferi jan we her howuz stoluny täze durmuş bilen üpjün etmek üçin öz ussatlygyndan peýdalanýar.

2001-nji ýylda Weibo Industry döredildi.Kompaniýa howuz stollaryny we bilýard esbaplaryny öndürmek pudagyna girip başlady.Dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik, gurnama we gaplamakdan başlap, her ädim Weibo halkynyň derine siňdi.Amerikan maşgala howuz stolundan, snooker stolundan, dokuz toply howuz stolundan we çalşyk stolundan halkara bazar stoluna.WEBOO markasy, bilýard muşdaklary tarapyndan bütin dünýäde tanaldy we söýüldi.Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri dünýäniň 60-dan gowrak ýurduna we sebitine satyldy.

Geljekde Weboo “uzak möhletleýin ylalaşyk, ilki müşderi” hyzmat ýörelgesine eýermegini dowam etdirer.Her bir kynçylykdan çykyp, has gowy geljegi dörederis.Has kanagatlanarly bilýard önümlerine we bilýard ösüşine has köp goşant goşmaga borçlanýarys.

habarlar1
habarlar2
habarlar3
habarlar4

Iş wagty: 27-2022-nji sentýabr