Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa-Medeniýet1

“Jiujiang Weboo Billiards Ltd.” 1986-njy ýylda esaslandyryldy. Zawodymyz Jiujiang şäheriniň Hengtang etrabynyň Senagat parkynda ýerleşýär.Biz 30 ýyldan gowrak wagt bäri bilýard pudagynda bolduk we bilýard stollarynda we armaturlarynda ýetişen önümçilik mehanizmini ösdürdik.

Bilyard tablisalarynda ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýa hökmünde biz innowasiýa üns berýäris.Içerden we daşary ýurtlardan ösen awtomatiki enjamlary getirmek we bu pudagyň iň ýokary tehnologiýalaryny özüne çekmek, bilýard önümlerimiziň hemmesi ajaýyp hilli.

Kompaniýa-Medeniýet2
Kompaniýa-Medeniýet3

Kompaniýa döredilen gününden bäri elmydama "Hil bilen diri gal, innowasiýa arkaly ös" ideýasyna eýerýäris.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyzyň köp ýurtda ammar ofisleri bar.Özümizi iň ýokary hilli we dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen işewür gatnaşyk gurmaga bagyşlaýarys.

Geljekde Weboo "uzak möhletleýin ylalaşyk, ilki bilen müşderi" hyzmat ýörelgesine eýermegini dowam etdirer.Biz her bir kynçylykdan çykyp, has gowy geljegi dörederis.Has kanagatlanarly bilýard önümlerine we bilýard ösüşine has köp goşant goşmaga borçlanýarys.

Kompaniýa-Medeniýet4